MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓATẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ/TGĐ-MXV ngày 07 tháng 08 năm 2020)

  1. Danh sách ký quỹ ban đầu giao dịch Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa
STTTên hàng hóaMã giao dchNhóm hàng hóaS giao dch nước ngoài liên thôngMc ký qu ban đu
/ H
đng
1NgôZCENông sảnCBOT935USD
2Ngô miniXCNông sảnCBOT187USD
3Đậu tươngZSENông sảnCBOT1,650USD
4Đậu tương miniXBNông sảnCBOT330USD
5Dầu đậu tươngZLENông sảnCBOT770USD
6Khô đậu tươngZMENông sảnCBOT1,100USD
7Lúa mỳZWANông sảnCBOT1,375USD
8Lúa mỳ miniXWNông sảnCBOT275USD
9Cà phê RobustaLRCNguyên liệu Công nghiệpICE EU858USD
10Cà phê ArabicaKCENguyên liệu Công nghiệpICE US4,455USD
11CacaoCCENguyên liệu Công nghiệpICE US2,090USD
12Đường 11SBENguyên liệu Công nghiệpICE US1,047USD
13Bông sợiCTENguyên liệu Công nghiệpICE US2,915USD
14Cao su RSS3TRUNguyên liệu Công nghiệpTOCOM/OSE46,500JPY
15Cao su TSR20ZFTNguyên liệu Công nghiệpSGX605USD
16Bạch kimPLEKim loạiNYMEX4,400USD
17BạcSIEKim loạiCOMEX12,650USD
18ĐồngCPEKim loạiCOMEX3,190USD
19Quặng sắtFEFKim loạiSGX1,254USD
20Dầu thô BrentQONăng lượngICE EU8,250USD
21Dầu thô WTICLENăng lượngNYMEX7,480USD
22Khí tự nhiênNGENăng lượngNYMEX2,530USD
23Dầu ít lưu huỳnhQPNăng lượngICE EU3,674USD
24Xăng pha chế RBOBRBENăng lượngNYMEX6,600USD
25Dầu WTI miniNQMNăng lượngNYMEX3,410USD

Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ ngày 10/08/2020