Lịch đáo hạn

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Xăng pha chế

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao  dịch cuối cùng
Xăng pha chế 12/2021 RBEZ21 NYMEX 26/11/2021 30/11/2021
Xăng pha chế 11/2021 RBEX21 NYMEX 27/10/2021 29/10/2021
Xăng pha chế 10/2021 RBEV21 NYMEX 28/09/2021 30/09/2021
Xăng pha chế 09/2021 RBEU21 NYMEX 27/08/2021 31/08/2021
Xăng pha chế 08/2021 RBEQ21 NYMEX 28/07/2021 30/07/2021
Xăng pha chế 07/2021 RBEN21 NYMEX 28/06/2021 30/06/2021
Xăng pha chế 06/2021 RBEM21 NYMEX 26/05/2021 28/05/2021
Xăng pha chế 05/2021 RBEK21 NYMEX 28/04/2021 30/04/2021
Xăng pha chế 04/2021 RBEJ21 NYMEX 29/03/2021 31/03/2021
Xăng pha chế 03/2021 RBEH21 NYMEX 24/02/2021 26/02/2021
Xăng pha chế 02/2021 RBEG21 NYMEX 27/01/2021 29/01/2021
Xăng pha chế 01/2021 RBEF21 NYMEX 29/12/2020 31/12/2020

Dầu ít lưu huỳnh

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu ít lưu huỳnh 07/2021 QPN21 ICE EU 12/07/2021 12/07/2021
Dầu ít lưu huỳnh 06/2021 QPM21 ICE EU 08/06/2021 08/06/2021
Dầu ít lưu huỳnh 05/2021 QPK21 ICE EU 10/05/2021 10/05/2021
Dầu ít lưu huỳnh 04/2021 QPJ21 ICE EU 08/04/2021 08/04/2021
Dầu ít lưu huỳnh 03/2021 QPH21 ICE EU 09/03/2021 09/03/2021
Dầu ít lưu huỳnh 02/2021 QPG21 ICE EU 09/02/2021 09/02/2021
Dầu ít lưu huỳnh 01/2021 QPF21 ICE EU 08/01/2021 08/01/2021

Khí tự nhiên

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Khí tự nhiên 12/2021 NGEZ21 NYMEX 24/11/2021 26/11/2021
Khí tự nhiên 11/2021 NGEX21 NYMEX 25/10/2021 27/10/2021
Khí tự nhiên 10/2021 NGEV21 NYMEX 24/09/2021 28/09/2021
Khí tự nhiên 09/2021 NGEU21 NYMEX 25/08/2021 27/08/2021
Khí tự nhiên 08/2021 NGEQ21 NYMEX 26/07/2021 28/07/2021
Khí tự nhiên 07/2021 NGEN21 NYMEX 24/06/2021 28/06/2021
Khí tự nhiên 06/2021 NGEM21 NYMEX 24/05/2021 26/05/2021
Khí tự nhiên 05/2021 NGEK21 NYMEX 26/04/2021 28/04/2021
Khí tự nhiên 04/2021 NGEJ21 NYMEX 25/03/2021 29/03/2021
Khí tự nhiên 03/2021 NGEH21 NYMEX 22/02/2021 24/02/2021
Khí tự nhiên 02/2021 NGEG21 NYMEX 25/01/2021 27/01/2021
Khí tự nhiên 01/2021 NGEF21 NYMEX 25/12/2020 29/12/2020

Dầu Brent

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu Brent 12/2021 QOZ21 ICE EU 27/10/2021 27/10/2021
Dầu Brent 11/2021 QOX21 ICE EU 28/09/2021 28/09/2021
Dầu Brent 10/2021 QOV21 ICE EU 27/08/2021 27/08/2021
Dầu Brent 09/2021 QOU21 ICE EU 28/07/2021 28/07/2021
Dầu Brent 08/2021 QOQ21 ICE EU 28/06/2021 28/06/2021
Dầu Brent 07/2021 QON21 ICE EU 26/05/2021 26/05/2021
Dầu Brent 06/2021 QOM21 ICE EU 28/04/2021 28/04/2021
Dầu Brent 05/2021 QOK21 ICE EU 29/03/2021 29/03/2021
Dầu Brent 04/2021 QOJ21 ICE EU 24/02/2021 24/02/2021
Dầu Brent 03/2021 QOH21 ICE EU 27/01/2021 27/01/2021
Dầu Brent 02/2021 QOG21 ICE EU 28/12/2020 28/12/2020
Dầu Brent 01/2021 QOF21 ICE EU 26/11/2020 26/11/2020

Dầu WTI mini

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu WTI mini 12/2021 NQMZ21 NYMEX 16/11/2021 18/11/2021
Dầu WTI mini 11/2021 NQMX21 NYMEX 15/10/2021 19/10/2021
Dầu WTI mini 10/2021 NQMV21 NYMEX 16/09/2021 20/09/2021
Dầu WTI mini 09/2021 NQMU21 NYMEX 17/08/2021 19/08/2021
Dầu WTI mini 08/2021 NQMQ21 NYMEX 15/07/2021 19/07/2021
Dầu WTI mini 07/2021 NQMN21 NYMEX 17/06/2021 21/06/2021
Dầu WTI mini 06/2021 NQMM21 NYMEX 17/05/2021 19/05/2021
Dầu WTI mini 05/2021 NQMK21 NYMEX 15/04/2021 19/04/2021
Dầu WTI mini 04/2021 NQMJ21 NYMEX 17/03/2021 19/03/2021
Dầu WTI mini 03/2021 NQMH21 NYMEX 17/02/2021 19/02/2021
Dầu WTI mini 02/2021 NQMG21 NYMEX 15/01/2021 19/01/2021
Dầu WTI mini 01/2021 NQMF21 NYMEX 16/12/2020 18/12/2020

Dầu WTI

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu WTI 12/2021 CLEZ21 NYMEX 17/11/2021 19/11/2021
Dầu WTI 11/2021 CLEX21 NYMEX 18/10/2021 20/10/2021
Dầu WTI 10/2021 CLEV21 NYMEX 17/09/2021 21/09/2021
Dầu WTI 09/2021 CLEU21 NYMEX 18/08/2021 20/08/2021
Dầu WTI 08/2021 CLEQ21 NYMEX 16/07/2021 20/07/2021
Dầu WTI 07/2021 CLEN21 NYMEX 18/06/2021 22/06/2021
Dầu WTI 06/2021 CLEM21 NYMEX 18/05/2021 20/05/2021
Dầu WTI 05/2021 CLEK21 NYMEX 16/04/2021 20/04/2021
Dầu WTI 04/2021 CLEJ21 NYMEX 18/03/2021 22/03/2021
Dầu WTI 03/2021 CLEH21 NYMEX 18/02/2021 22/02/2021
Dầu WTI 02/2021 CLEG21 NYMEX 18/01/2021 20/01/2021
Dầu WTI 01/2021 CLEF21 NYMEX 17/12/2020 21/12/2020

Bông sợi

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bông sợi 12/2021 CTEZ21 ICE US 23/11/2021 08/12/2021
Bông sợi 10/2021 CTEV21 ICE US 24/09/2021 07/10/2021
Bông sợi 07/2021 CTEN21 ICE US 24/06/2021 08/07/2021
Bông sợi 05/2021 CTEK21 ICE US 26/04/2021 06/05/2021
Bông sợi 03/2021 CTEH21 ICE US 22/02/2021 09/03/2021

Cà phê Arabica

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cà phê Arabica 12/2021 KCEZ21 ICE US 19/11/2021 20/12/2021
Cà phê Arabica 09/2021 KCEU21 ICE US 23/08/2021 20/09/2021
Cà phê Arabica 07/2021 KCEN21 ICE US 22/06/2021 20/07/2021
Cà phê Arabica 05/2021 KCEK21 ICE US 22/04/2021 18/05/2021
Cà phê Arabica 03/2021 KCEH21 ICE US 18/02/2021 19/03/2021

Đường

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đường 07/2021 SBEN21 ICE US 01/07/2021 30/06/2021
Đường 10/2021 SBEV21 ICE US 01/10/2021 30/09/2021
Đường 05/2021 SBEK21 ICE US 03/05/2021 30/04/2021
Đường 03/2021 SBEH21 ICE US 01/03/2021 26/02/2021

Cà phê Robusta

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cà phê Robusta 09/2021 LRCU21 ICE EU 25/08/2021 24/09/2021
Cà phê Robusta 07/2021 LRCN21 ICE EU 25/06/2021 26/07/2021
Cà phê Robusta 05/2021 LRCK21 ICE EU 27/04/2021 24/05/2021
Cà phê Robusta 03/2021 LRCH21 ICE EU 23/02/2021 25/03/2021
Cà phê Robusta 01/2021 LRCF21 ICE EU 24/12/2020 25/01/2021

Cao su RSS3

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cao su RSS3 09/2021 TRUU21 OSE 24/09/2021 24/09/2021
Cao su RSS3 08/2021 TRUQ21 OSE 25/08/2021 25/08/2021
Cao su RSS3 07/2021 TRUN21 OSE 26/07/2021 26/07/2021
Cao su RSS3 06/2021 TRUM21 OSE 24/06/2021 24/06/2021
Cao su RSS3 05/2021 TRUK21 OSE 25/05/2021 25/05/2021
Cao su RSS3 04/2021 TRUJ21 OSE 23/04/2021 23/04/2021
Cao su RSS3 03/2021 TRUH21 OSE 25/03/2021 25/03/2021
Cao su RSS3 02/2021 TRUG21 OSE 19/02/2021 19/02/2021
Cao su RSS3 01/2021 TRUF21 OSE 15/01/2021 25/01/2021

Cao su TSR20

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Cao su TSR20 09/2021 ZFTU21 SGX 31/08/2021 31/08/2021
Cao su TSR20 08/2021 ZFTQ21 SGX 29/07/2021 29/07/2021
Cao su TSR20 07/2021 ZFTN21 SGX 30/06/2021 30/06/2021
Cao su TSR20 06/2021 ZFTM21 SGX 31/05/2021 31/05/2021
Cao su TSR20 05/2021 ZFTK21 SGX 30/04/2021 30/04/2021
Cao su TSR20 04/2021 ZFTJ21 SGX 31/03/2021 31/03/2021
Cao su TSR20 03/2021 ZFTH21 SGX 26/02/2021 26/02/2021
Cao su TSR20 02/2021 ZFTG21 SGX 29/01/2021 29/01/2021
Cao su TSR20 01/2021 ZFTF21 SGX 30/12/2020 30/12/2020

Cacao

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ca cao 12/2021 CCEZ21 ICE US 16/11/2021 15/12/2021
Ca cao 09/2021 CCEU21 ICE US 18/08/2021 15/09/2021
Cacao 07/2021 CCEN21 ICE US 17/06/2021 15/07/2021
Cacao 05/2021 CCEK21 ICE US 19/04/2021 13/05/2021
Cacao 03/2021 CCEH21 ICE US 12/02/2021 16/03/2021

Đồng

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đồng 11/2021 CPEX21 COMEX 29/10/2021 26/11/2021
Đồng 10/2021 CPEV21 COMEX 30/09/2021 27/10/2021
Đồng 08/2021 CPEQ21 COMEX 30/07/2021 27/08/2021
Đồng 12/2021 CPEZ21 COMEX 30/11/2021 29/12/2021
Đồng 09/2021 CPEU21 COMEX 31/08/2021 28/09/2021
Đồng 07/2021 CPEN21 COMEX 30/06/2021 28/07/2021
Đồng 06/2021 CPEM21 COMEX 28/05/2021 28/06/2021
Đồng 05/2021 CPEK21 COMEX 30/04/2021 26/05/2021
Đồng 04/2021 CPEJ21 COMEX 31/03/2021 28/04/2021
Đồng 03/2021 CPEH21 COMEX 26/02/2021 29/03/2021
Đồng 02/2021 CPEG21 COMEX 29/01/2021 24/02/2021
Đồng 01/2021 CPEF21 COMEX 31/12/2020 27/01/2021

Quặng sắt

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Quặng sắt 09/2021 FEFU21 SGX 30/09/2021 30/09/2021
Quặng sắt 08/2021 FEFQ21 SGX 31/08/2021 31/08/2021
Quặng sắt 07/2021 FEFN21 SGX 30/07/2021 30/07/2021
Quặng sắt 06/2021 FEFM21 SGX 30/06/2021 30/06/2021
Quặng sắt 05/2021 FEFK21 SGX 31/05/2021 31/05/2021
Quặng sắt 04/2021 FEFJ21 SGX 30/04/2021 30/04/2021
Quặng sắt 03/2021 FEFH21 SGX 31/03/2021 31/03/2021
Quặng sắt 02/2021 FEFG21 SGX 26/02/2021 26/02/2021
Quặng sắt 01/2021 FEFF21 SGX 29/01/2021 29/01/2021

Ngô

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ngô 12/2021 ZCEZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Ngô 09/2021 ZCEU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Ngô 07/2021 ZCEN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Ngô 05/2021 ZCEK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Ngô 03/2021 ZCEH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021

Bạc

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạc 12/2021 SIEZ21 COMEX 30/11/2021 29/12/2021
Bạc 09/2021 SIEU21 COMEX 31/08/2021 28/09/2021
Bạc 07/2021 SIEN21 COMEX 30/06/2021 28/07/2021
Bạc 05/2021 SIEK21 COMEX 30/04/2021 26/05/2021
Bạc 03/2021 SIEH21 COMEX 26/02/2021 29/03/2021
Bạc 01/2021 SIEF21 COMEX 31/12/2020 27/01/2021
Bạc 12/2020 SIEZ20 COMEX 30/11/2020 29/12/2020
Bạc 09/2020 SIEU20 COMEX 31/08/2020 28/09/2020
Bạc 07/2020 SIEN20 COMEX 30/06/2020 29/07/2020

Ngô mini

</tr</tr

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Ngô 12/2021 XCZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Ngô 09/2021 XCU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Ngô 07/2021 XCN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Ngô 05/2021 XCK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Ngô 03/2021 XCH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021

Bạch kim

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Bạch kim 10/2021 PLEV21 NYMEX 30/09/2021 27/10/2021
Bạch kim 07/2021 PLEN21 NYMEX 30/06/2021 28/07/2021
Bạch kim 04/2021 PLEJ21 NYMEX 31/03/2021 28/04/2021
Bạch kim 01/2021 PLEF21 NYMEX 30/12/2020 27/01/2021

Khô đậu tương

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Khô đậu tương 09/2021 ZMEU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Khô đậu tương 08/2021 ZMEQ21 CBOT 30/07/2021 13/08/2021
Khô đậu tương 05/2021 ZMEK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Khô đậu tương 03/2021 ZMEH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021
Khô đậu tương 01/2021 ZMEF21 CBOT 31/12/2020 14/01/2021

Dầu đậu tương

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Dầu đậu tương 09/2021 ZLEU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Dầu đậu tương 08/2021 ZLEQ21 CBOT 30/07/2021 13/08/2021
Dầu đậu tương 07/2021 ZLEN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Dầu đậu tương 05/2021 ZLEK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Dầu đậu tương 03/2021 ZLEH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021
Dầu đậu tương 01/2021 ZLEF21 CBOT 31/12/2020 14/01/2021

Lúa mì

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Lúa mì 12/2021 ZWAZ21 CBOT 30/11/2021 14/12/2021
Lúa mì 09/2021 ZWAU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Lúa mì 07/2021 ZWAN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Lúa mì 05/2021 ZWAK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Lúa mì 03/2021 ZWAH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021

Lúa mì mini

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Lúa mì mini 09/2021 XWU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Lúa mì mini 07/2021 XWN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Lúa mì mini 05/2021 XWK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Lúa mì mini 03/2021 XWH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021

Đậu tương

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đậu tương 09/2021 ZSEU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Đậu tương 08/2021 ZSEQ21 CBOT 30/07/2021 13/08/2021
Đậu tương 07/2021 ZSEN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Đậu tương 05/2021 ZSEK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021
Đậu tương 03/2021 ZSEH21 CBOT 26/02/2021 12/03/2021
Đậu tương 01/2021 ZSEF21 CBOT 31/12/2020 14/01/2021

Đậu tương mini

Hợp đồng Mã hợp đồng Sở giao dịch liên thông Ngày thông báo đầu tiên Ngày giao dịch cuối cùng
Đậu tương mini 09/2021 XBU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Đậu tương mini 08/2021 XBQ21 CBOT 30/07/2021 13/08/2021
Đậu tương mini 07/2021 XBN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Đậu tương mini 05/2021 XBK21 CBOT 30/04/2021 14/05/2021

Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi

Trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Việt Long – 95 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Hotline tư vấn : 0369 666 789(Mr.Son)

Email: sondinhpro@gmail.com

Cam kết của chúng tôi

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi là một trong những công ty phái sinh hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam.

Mọi ý kiến đóng góp, xin vui lòng gửi về email: sondinhpro@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp hotline: 0369 666 789

Hệ thống chi nhánh Gia Cát Lợi

  • Chi nhánh Hà Đông: BT U03-L98 KĐT Đô Nghĩa, P.Yên Nghĩa,Hà Đông-Hà Nội

  • Chi nhánh Hà Nội: Tầng 5 Tháp T2 tòa nhà Time Tower 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội (Web https://phaisinhhanghoa.com/)
  • Chi nhánh Biên Hòa: 3/92 đường 1888 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 10, Tân Phong Biên Hòa Đồng Nai (Web https://sanhanghoa.vn/)
  • Chi nhánh Bình Dương: 11 đường GS11 – Dĩ An – Bình Dương. 0987 051 090 Mr.Tĩnh
  • Chi nhánh Thanh Hóa: Số 05 LK 09 – khu đô thị mới đông Sơn. Phường An Hoạch – TP. Thanh Hoá – Tỉnh Thanh Hóa 9 (https://giaodichhanghoa.net )
  • Chi nhánh Đà Lạt: 25 Vạn Kiếp, Phường 8, Đà Lạt (https://hanghoaphaisinhdalat.com/)
  • Chi nhánh Phú Thọ: 75 Nguyễn Trãi, KĐT Minh Phương, P. Minh Phương, TP.Việt Trì-Phú Thọ
  • Chi nhánh Bình Phước: 137 DT741, Ấp 3, xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước